Alte servicii incluse

Intocmirea somatiilor de plata restantieri

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea 196/2018 si Codul Civil, Asociaţia de Proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit privind scadenta acestora.

Pentru ca acest calcul privind cele 90 de zile prevazute de lege sa fie corect, este obligatoriu si necesar ca Asociatia de Proprietari sa inscrie corect si in acord cu realitatea faptica pe listele de intretinere atat data afisarii acestora la avizier, cat si data scadenta, respectiv sa se acorde proprietarilor un termen maxim de 30 de zile de la data afisarii listelor de intretinere pentru achitarea sumelor privind cotele de contribuţie la  cheltuielile asociaţiei.

Incepand cu prima zi urmatoare datei scadente, se considera ca fiind restant oricare dintre proprietarii care nu au achitat sumele distribuite si mentionate conform legii in acele liste de intretinere lunare, acestia dobandind calitatea de restantieri conform legislatiei in vigoare.

Legea 196/2018 acorda restantierilor un termen de gratie de 30 de zile de la data scadenta, in care proprietarul care nu a achitat integral si in termen sumele la cheltuielile de intretinere ale asociatiei are calitatea de restantier, dar NU i se calculeaza si NU i se aplica penalizari de intarziere.

Dupa expirarea celor 30 de zile de gratie care depasesc termenul stabilit pentru plata sumelor la cheltuielile de intretinere ale asociatiei se aplica sistemul propriu de penalizari al Asociatiei in procent de maxim 0.2% procent stabilit in functie de Hotararea Adunarii Generale sau prin Decizie a Comitetului Executiv al Asociatiei, pentru fiecare zi de intarziere.

Trebuie avut in vedere ca penalizarile se calculeaza si se evidentiaza separat in contabilitate pentru fiecare debit restant in functie de data la care a fost constituit. Aceste evidente analitice constituie proba in instanta de judecata, atunci cand asociatia in conditiile legii actioneaza in judecata restantierul respectiv.

Pentru ca Asociatia de proprietari sa respecte procedura privind recuperarea debitelor restante si sa evite astfel invocarea de catre restantier a unui viciu de procedura, va recomandam ca inca de la aparitia unei restante prin neplata sumelor datorate de proprietarii restantieri, asociatia sa ii someze repetat pe acestia prin intermediul unor somatii.

Aceste somatii trebuie inmanate personal proprietarului cu confirmare de primire sau prin posta cu scrisoare recomandata cu valoare declarata si confirmare de primire, in care sa se mentioneze continutul scrisorii.

Asistenta in elaborarea proceselor verbale si deciziilor Comitetului Executiv

Hotararile adunarilor generale se consemneaza in registrul de procese-verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii comitetului executiv si se comunica, in scris, tuturor proprietarilor [art. 48 alin. (4), alin. (5) din lege], fiind obligatorie pentru toţi proprietarii din condominiul administrat de respectiva asociaţie, indiferent dacă ei sunt sau nu membri ai acesteia şi indiferent dacă ei au participat sau nu la adunarea în care hotararile au fost adoptate [art. 48 alin. (4), alin. (5) din lege].

Comitetul executiv al asociatiei de proprietary initiaza sau apara in procese, in numele asociatiei de proprietari sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele legate de cladire.

Asistenta in elaborarea anunturilor catre membrii Asociatiei

In conformitate cu art.28 din Legea 196/2018, proprietarii au dreptul sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si au acces, la cerere, la orice document al acesteia.

Art.47, alin.4 specifica faptul ca, proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra oricarei adunari generale a asociatiei de proprietari, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale. Ordinea de zi anuntata se poate completa prin hotararea adunarii generale.

Asistenta in elaborarea bugetului anual de venituri si cheltuieli

Anul fiscal al asociatiei de proprietari este anul calendaristic.

Inainte de inceputul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor in adunarea generala un buget anual de venituri si cheltuieli, suficient pentru a acoperi cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusive fondurile necesare organizarii si functionarii acesteia.

Bugetul anual va trebui sa fie adoptat prin votul majoritar al adunării generale a asociaţiei de proprietari. Asociatia de proprietari poate deschide unul sau mai multe conturi la oricare unitate bancara, in conditiile legii. Toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.

Bugetul de venituri si cheltuieli contine : stabilirea cotelor de participare pe persoana la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul stabil în cladire si pentru persoanele care locuiesc temporar minimum 15 zile pe luna; stabilirea perioadei pentru care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita în scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie de cel putin 15 zile pe luna; participarea proprietarilor la cheltuielile de administrare si de întretinere a cladirii; modul de folosire a fondurilor proprii; activitatile pentru care se pot încheia contracte de prestare de servicii;

Platile pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune se vor face din fondul de reparatii. Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari pot aproba si alte fonduri cu caracter special.

Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari pregăteşte şi supune spre aprobare adunării generale bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

După aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli comitetul executiv va urmări derularea acestuia în condiţiile legii.

TOP 0751 077727 / 0724 290515